Trash walks #1

PL

Wideo (2021) jest próbą refleksji nad rolą śmieci w przestrzeni publicznej na przykładzie Nowego Jorku, gdzie spotykają się podejścia do zarządzania odpadami ludzi wielu narodowości. Wideo jest zapisem szeregu akcji performatywnych ukazujących śmieci w nowojorskiej przestrzeni publicznej oraz ludzi z nimi związanych: masowe pozbywanie się odpadów przez budynki biznesowe, handlowe i mieszkalne, pracowników oczyszczania miasta, a także bezdomnych, szperaczy, zbieraczy czy osoby, które zwyczajnie fotografują śmieci. Sterty śmieci, na które często nie zwracamy uwagi, można postrzegać jako rzeźby albo tymczasowe instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej, stworzone przez nadzorców budynków, którzy wystawiają je na ulice przed swoje miejsca pracy. Wideo porusza temat granic sztuki, aktywizmu w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego życia. Prace Gilewicza polegają ostatnio raczej na ulotnych interwencjach czy rejestracji skrawków codzienności niż na tworzeniu fizycznych obiektów. Wideo świetnie wpisuje się w aktualną dyskusję o otaczających nas odpadach i sposobach na zarządzanie nimi, a w szerszym ujęciu, o zrównoważonym rozwoju oraz wpływie człowieka na zmiany klimatyczne, których skutki są przez nas ostatnio coraz bardziej odczuwalne.

EN

Trash Walks video (2021) rethinks the role of trash in the public realm on the example of New York City where many nationalities from around the world having different approaches to waste meet.
The video is a record of a series of performative actions, showcasing trash in NYC public spaces and an array of people associated with it: mass disposal of garbage by business, commercial or residential buildings, Sanitation Department workers and all sorts of individuals like scavengers, trash divers, hoarders or simply those taking pictures of trashed items.
While often ignored, trash piles can be seen as sculptures or temporary art installations in the public realm executed by supers of the buildings who putthemout on the city streets in front of the buildings they work for.
The video investigates the boundaries of art, environmental activism, and ways of a more sustainable approach to life.
Gilewicz’s works have lately tended to consist in ephemeral interventions or recordings of bits and pieces of real life rather than creation of physical objects. The film greatly contributes to the ongoing discussion about all the waste around us and ways of dealing with it, and more broadly about sustainability and human-made climate change, the effects of which we have recently been more and more affected by.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl