O projekcie / About the project

PL

2020

Tytuł #LasRzeczy (łac. silva rerum) wywodzi się od określenia popularnych szlacheckich kronik domowych, będących zbiorem zapisków zwykle o bardzo zróżnicowanej treści i formie.

Projekt ma rozrastać się jak las. Ma być jak żywa tkanka, rozprzestrzeniająca się organiczna struktura. Zbiór prezentowanych prac jest niejednorodny, ma zmieniać się stopniowo, mniej lub bardziej dynamicznie, rozgałęziać się w różnych nieoczekiwanych kierunkach. Artystki i artyści funkcjonują we własnych rzeczywistościach, ich prace tematycznie nie posiadają wspólnego mianownika, są skończone lub szkicowe, obarczone ciężarem emocjonalnym lub opowiedziane są w zupełnie lekkiej formie. Kolejne elementy/etapy swoich prac będą udostępniać cyklicznie, co jakiś czas, równocześnie lub bez koordynacji. Mogą się też wzajemnie inspirować na różnych etapach swojej pracy, projekt ma inspirować do przepływu energii między nimi.

Nie sposób jednak zaprzeczyć, że dominującym tematem wśród już zaprezentowanych prac jest doświadczenie niespodziewanej, narzuconej nam wszystkim domowej izolacji w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa COVID-19.

Projekt  został zapoczątkowany w kwietniu tego roku w następstwie zintensyfikowanych kontaktów telefonicznych i internetowych podczas przymusowego odosobnienia. Kuratorka przez wiele tygodni współpracowała z grupą artystek i artystów szukając sposobu dla prezentacji ich prac.

Grupę tę stanowią: Kuba Bąkowski, Izabela Chamczyk, Norbert Delman, Dominik Jałowiński, Bianka Rolando, Katya Shadkovska, Marta Szulc oraz Wojciech Puś, który do projektu włączył działania swoich studentów z PWSFTViT, realizowane w ramach zadania ,,Akt twórczy | Akt oporu”. Są to: Katarzyna Adamkiewicz, Kacper Gawron, Oktawian Jurczykowski, Justyna Miśkowiec, Filip Preis, Joanna Roj, Kamila Solarz, Weronika Szyma i Tomek Tofilski.

Ostateczny kształt i założenia projektu wyłoniły się w trakcie wielokrotnych, wspólnych spotkań i dyskusji na komunikatorach i wideo czatach, doprowadzając do uruchomienia strony internetowej w listopadzie – jakby w odpowiedzi na drugą falę pandemii, której temat obecny jest od początku podjętych działań. W sposób naturalny wykorzystuje on język Internetu – głównym narzędziem nawigacji jest tu chmura tagów, którymi oznaczane są prace. Struktura projektu zakłada możliwość rozwijania go przez dodawanie nowych prac, ale również przez włączanie do niego kolejnych artystek i artystów.

kuratorka: Katarzyna Krysiak

2021

OPEN CALL #LasRzeczy:

Osoby, których prace zostały włączone do projektu: Piotr Paweł Adamczyk, CURA, Wojciech Gilewicz, Sonia Kaźmierczak, Daniel Kotowski, Jarek Lustych, Gustaw Maj, Kamila Szejnoch, Kolektyw Łaski (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura)

kuratorki: Katarzyna Krysiak, Martyna Stołpiec

2022

2023

W lipcu i sierpniu w Galerii Foksal odbyły się trzy wystawy w ramach projektu #lasrzeczy 2023. Do współpracy zaproszeni zostali: Kinga Dobosz, Michał Kmiecik oraz Martyna Miller. Rozmowy z artystkami i artystą pozwoliły szeroko zakreślić problematykę tegorocznej edycji programu i objąć wszystkie jego części hasłem ,,Eros, Tanatos i Mindfulness’’. Wspólnie przyglądaliśmy się kolejnym prezentacjom i śledziliśmy przenikanie się wątków śmierci, rozkoszy i kapitalistycznego wyzysku w następujących po sobie odsłonach projektu.

Kinga Dobosz „ZenSPACE.3000”14 – 16 lipca

,,Jeśli to prawda, że praca jest początkiem, jeśli to prawda, że praca jest kluczem do zrozumienia ludzkości, to przez pracę ludzie po długim czasie całkowicie oddalili się od zwierzęcości’’. – Georges Bataille, ,,Łzy Erosa’’

Żyjąc w kapitalizmie zapominamy o zaspokajaniu elementarnych potrzeb, a praca staje się celem samym w sobie. Umożliwia to korporacjom drenowanie zasobów pracownic/ków, ale nie zapewnia ich maksymalnej wydajności. Przeciwnie – stres, zła dieta i depresja uniemożliwiają pracę na najwyższych obrotach. Częstą strategią pracodawców i przełożonych staje się więc wykorzystywanie miękkich technik zarządzania, w tym mindfulness (nazywanym również medytacją uważności), które ma nam pomóc w byciu świadomym wszelkich doznań fizycznych, umysłowych i emocjonalnych oraz przyjmować je ze zrozumieniem i spokojem. Czy mindfulness można odzyskać na potrzeby dbania o własne granice, czy może posługując się nim w pracy rozmywamy je do cna? Czy szukając odpowiedzi na pytania o różnicę między wyzyskiem a zarządzaniem, o możliwość równowagi między życiem zawodowym a osobistym, skłaniamy się jeszcze ku krytycznej refleksji nad miejscem w systemie władzy? Może realizujemy scenariusz napisany właśnie przez nią?

Michał Kmiecik ,,Northern white” 28 – 30 lipca

,,To, co o nich wiemy [pradawnych ludziach], pozwala stwierdzić, że wiedzieli – w odróżnieniu od zwierząt – o czekającej ich śmierci’’ – Georges Bataille, ,,Łzy Erosa’’

Michał Kmiecik zajął się tematem nosorożców północnych – northern white – gatunku, którego ostatni samiec zmarł 19 kwietnia 2018 roku. Na świecie pozostały już tylko dwie samice.

Martyna Miller ,,Se(x) shelter” 11 – 13 sierpnia

Celem tego projektu, rozwijanego przez artystkę od 2016, jest wytwarzanie nowej wizualności seksualności. Miller formułuje archiwum seksualnych wspomnień, a także nowych praktyk pracy z seksualnym doświadczeniem. Wykorzystuje różne metody pracy z ciałem oraz medium wideo, ale także rozmowy, refleksje i język – by przywrócić seksualności jej społeczny wymiar.

kuratorka: Martyna Stołpiec

EN

2020

The title #ForestofThings (silva rerum) refers to family books popular among Polish nobility, which comprised sets of texts, usually highly diverse in content and form.

The project is supposed to grow like a forest, be like living tissue, an extensive organic structure. The presented works form a heterogeneous collection, which is to change gradually, more or less dynamically and branch in different, unexpected directions. The artists function in their own realities. Their works do not share a common thematic denominator, being either complete or sketchy, loaded with emotional baggage or presented in an utterly light manner. The artists will share subsequent elements/stages of their works regularly, from time to time, simultaneously or without coordination. They can also inspire themselves at different stages of their work as the project is to encourage a flow of energy between them.

Undeniably, however, the topic that prevails in the already presented works is the experience of unexpected and imposed home isolation due to the spread of coronavirus epidemic.

The project has started in April this year following intensive telephone and online interactions during the mandatory isolation. The curator had been consulting with artists for many weeks, searching for means to present their works.

The group consists of: Kuba Bąkowski, Izabela Chamczyk, Norbert Delman, Dominik Jałowiński, Bianka Rolando, Katya Shadkovska, Marta Szulc, and Wojciech Puś, who incorporated the works of his students from the Film School in Łódź realized within the assignment Akt twórczy | Akt oporu (act of creation | act of resistance) to the project. They include: Katarzyna Adamkiewicz, Kacper Gawron, Oktawian Jurczykowski, Justyna Miśkowiec, Filip Preis, Joanna Roj, Kamila Solarz, Weronika Szyma and Tomek Tofilski.

The final shape and aims of the project have emerged during multiple meetings and discussions via communicators and video chats, leading to the launching of a website in November. It appears to be an answer to the second wave of the pandemic, the topic which has been pertinent to the project from the outset. It naturally uses the language of the Internet, as the website’s main navigation tool is a tag cloud, containing terms associated with each work. The structure of the project implies its ability to develop by adding new works as well as introducing other artists.

curator: Katarzyna Krysiak

2021

OPEN CALL #LasRzeczy:

Individuals whose work was included in the project: Piotr Paweł Adamczyk, CURA, Wojciech Gilewicz, Sonia Kaźmierczak, Daniel Kotowski, Jarek Lustych, Gustaw Maj, Kamila Szejnoch, Kolektyw Łaski (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura)

curators: Katarzyna Krysiak, Martyna Stołpiec

2022

2023

In July and August, the Foksal Gallery hosted three exhibitions as part of the #lasrzeczy 2023 project. The contributors were: Kinga Dobosz, Michal Kmiecik and Martyna Miller. Conversations with the artists allowed us to broadly delineate the issues of this year’s edition of the program and cover all its parts under the motto , “Eros, Tanatos and Mindfulness”. Together we watched the successive presentations and followed the intermingling of themes of death, pleasure and capitalist exploitation in the successive installments of the project.

Kinga Dobosz “ZenSPACE.3000 “July 14 – 16

, “If it’s true that work is the beginning, if it’s true that work is the key to understanding humanity, then through work people have, after a long time, moved completely away from animalism. – Georges Bataille, , “Tears of Eros”.

Living under capitalism, we forget about satisfying elementary needs, and work becomes an end in itself. This allows corporations to drain the resources of female workers, but does not ensure their maximum productivity. On the contrary, stress, poor diet and depression make it impossible to work at top capacity. A frequent strategy of employers and supervisors is therefore becoming the use of soft management techniques, including mindfulness (also called mindfulness meditation), which is supposed to help us be aware of all physical, mental and emotional sensations and accept them with understanding and calmness. Can mindfulness be reclaimed for the purpose of taking care of our own boundaries, or do we blur them to the core when using it at work? When seeking answers to questions about the difference between exploitation and management, about the possibility of work-life balance, are we still inclined to critically reflect on our place in the system of power? Perhaps we are following the script written just by it?

Michal Kmiecik , “Northern white” July 28 – 30

, “What we know about them [ancient humans] makes it possible to conclude that they knew – unlike animals – of the death that awaited them” – Georges Bataille, , “Tears of Eros”.

Michal Kmiecik addressed the topic of northern white rhinos – a species whose last male died on April 19, 2018. There are only two females left in the world.

Martyna Miller ,,Se(x) shelter” August 11 – 13

The goal of this project, developed by the artist since 2016, is to produce a new visuality of sexuality. Miller is formulating an archive of sexual memories, as well as new practices of working with sexual experience. She uses various methods of working with the body and the medium of video, but also conversation, reflection and language – to bring sexuality back to its social dimension.

curator: Martyna Stołpiec

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl