Wojciech Gilewicz

PL

Wojciech Gilewicz (www.gilewicz.net) jest malarzem, który postrzega malarstwo bardziej jako działanie i proces niż płaski dekoracyjny obiekt. Gilewicz jest również fotografem oraz także autorem instalacji i filmów wideo.  Twórczość Gilewicza prowokuje do refleksji nad mechanizmami rządzącymi percepcją i nad kulturowymi uwarunkowaniami widzenia. Artysta zwraca uwagę widza na to co widzimy i co powszechnie postrzegamy jako sztukę i dlaczego. Podejmuje kwestie dotyczące odpowiedzialności artysty jako obywatela we współczesnym społeczeństwie często zadając pytania o produkcję artystyczną w kontekście fizycznej pracy, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Interesuje go również status artysty i jego pracy w kontekście zarówno instytucji jaki i obiegu sztuki.  Od 2017 Wojciech Gilewicz współprowadzi Beach64retreat (https://beach64retreat.wordpress.com/) nad oceanem w Rockaway, w dzielnicy Queens w Nowym Jorku.

EN

Wojciech Gilewicz (www.gilewicz.net) was trained as a painter and views painting as an activity and a process rather than a flat decorative object. Gilewicz is also a photographer and also an author of installations and videos.  Wojciech Gilewicz’s art provokes reflection on the mechanisms which govern perception and its cultural conditioning. The artist draws the viewer’s attention to what we see and what we commonly perceive as art and why. He takes on board issues related to the responsibilities of an artist in modern society as a citizen often asking questions on artistic production in the context of physical labor, ecology, and sustainability. He is also interested in the status of the artist and his work in the context of both the institution and the circulation of art.  Since 2017 the artist has co-run Beach64retreat (https://beach64retreat.wordpress.com/ ) on the seaside in Rockaway, Queens, New York.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl