Narzędzie do posługiwania się mową

PL

W trakcie performansu Daniel Kotowski zachęca anonimowych uczestników do przesłania mu zdań, słów, kwestii i haseł za pośrednictwem aplikacji ZOOM, które jako pozbawione autorskich treści, będą następnie wypowiadane  przez niego na głos. Kotowski staje się narzędziem do posługiwania się językiem, żywym syntezatorem mowy dla tekstów przesyłanych przez anonimowych widzów. Ważnym elementem performance jest aktywność słowna, którą artysta uważa za jedną z najważniejszych form aktywności człowieka. Mowa odgrywa ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej (wzajemne relacje nadawcy z odbiorcą). Mowa jest wytworem społecznym uwarunkowanym biologicznie, psychicznie i społecznie. Ma siłę oddziaływania. W ostatnich czasach bardzo łatwo szafuje się pojęciem wolności słowa. Stało się ono kartą przetargową również w politycznych dyskusjach. Czy w imię wolności słowo może stać się przekroczeniem wolności drugiego człowieka? Czy granica języka jest także granicą naszego myślenia o wolności? Czy język, jego foniczna ekspresja i graficzny zapis stoją ze sobą w wiecznym konflikcie? W performansie “Narzędzie do posługiwania się mową” Daniel Kotowski bada performatywność języka oraz jego polityczny charakter i potencjał.

EN

In his performance, Daniel Kotowski encourages anonymous participant to submit sentences, words, lines and slogans via ZOOM application, whichas texts devoid of authorshipwill be then said by him aloud.Kotowski becomes a tool for employing language, a living speech synthesizer for texts sent by anonymous viewers. The use of words is an important element of the performance and is considered by the artist as one of the most important forms of human activity. Speech plays a vital role in interpersonal communication (relations between the sender and the recipient).It is a social construct conditionedbiologically, psychologically and socially. It has the power of influence. Nowadays, people oftenoveruse the notion of freedom of speech. It has also become a bargaining chip in political debate. Can wordscrossthe boundaries of someone’s freedom in the name of freedom? Are the limits of language also the limits of our thinking about freedom? Does language’s phonic expression and graphic representation stand in everlasting conflict? In his performance “A tool for employing speech”, Daniel Kotowski investigates the performativity of language as well as its political character and potential.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl