Daniel Kotowski

PL

Urodzony w 1993 roku. Artysta wizualny, performer. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jest Głuchy i nie posługuje się mową. Opowiadając o niekompletności i kompletności w wymiarze egzystencjalnym, analizuje ich potencjał. Rozważa możliwość spełnienia oczekiwania kompletności albo wyraża protest przeciwko niemu. Szuka granicy ambiwalencji. Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o sposobach istnienia. Opiera się na badaniach, w których wykorzystuje historie niekompletnych i kompletnych. Obserwuje ich doświadczenia oraz ich relacje międzyludzkie. Sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez inne jednostki. Prace dotyczą mechanizmu władzy nad biologią, komunikacji społecznej i językowej oraz polityki społecznej. Często odnoszą się do pojęcia biowładzy i biopolityki. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji rozwija autorską strategię zarządzania swoim narzędziem komunikacji lub ciałem. Przywraca pamięć o niekompletności. Posługuje się różnymi formami wypowiedzi, wykonuje performans, projektuje, tworzy instalacje, fotografie, obiekty i filmy wideo. Swoje działania performatywne i prace prezentował m.in. w Zachęta Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie oraz BWA Wrocław.

EN

Born in 1993. Visual artist, performer. Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2018) and Polish-Japanese Academy of Information Technologyin Warsaw (2016). PhD student at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He is an emblem of incompletenessinconsistent with the norm, as he is Deaf and does not employ speech. By addressing the incompleteness and the completeness in the existential sense, he analyzes their potential. He contemplates the possibility of fulfilling the expectation of completeness or expresses protest against it.He is searching for the borderline of ambivalence. His artistic practice is a starting point for reflection onways of existing. He draws on research in which he uses stories of the incomplete and the complete. He looks at their experience and interpersonal relations, the way we are perceived by other individuals. His works concern the mechanism of power over biology, social and linguistic communication and social policy. They often relate to the notions of biopower and biopolitics. Basing on his own experiences and observations, he develops his own strategy for managing his communication tool or body. He restoresthe memory of the incompleteness. He uses various forms of expression: he makesperformances, he designs, he creates installations, photos, objects and videos. He has presented his performative actions and works in Zachęta National Gallery of Art in Warsaw,Museum of Modern Art in Warsaw, LabiryntGallery in Lublin and BWA Wrocław.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl