Deflection

PL

W swojej pracy, która na razie jest szkicem, Oktawian Jurczykowski próbuje zrozumieć i wypracować język wizualny określający zmiennokształtność demokracji. 

Spośród niemal 200 państw na świecie, tylko 6 oficjalnie określa siebie same jako niedemokratyczne. Jest to swego rodzaju dowód na powszechność i popularność terminu jakim jest demokracja, co niestety nie ma przełożenia na ustroje większości państw, które według wskaźnika ONZ są demokracjami wadliwymi lub reżimami autorytarnymi. Taki stan rzeczy skłania mnie do przemyśleń na temat zmiennokształtności pojęcia demokracji, która jest być może najbardziej „plastycznym” i zmiennym w zależności od aktualnej władzy typem ustroju państwa. 

EN

In his work, which is still a draft, Oktawian Jurczykowski attempts to develop a visual language defining the volatility of democracy.

Only six out ofaround 200 countries in the world officiallydefine themselves us undemocratic. It in a way proves the prevalence and popularity of the term of democracy, which unfortunately does not translatesinto the form of government of most countries, which according to the UN Democracy Index are flawed democracies or authoritarian regimes. This state of affairs made mereflect on the volatility of the notion of democracy, which is probably the most “flexible” and changeable form of government depending on the ruling authorities.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl