Fale

PL

Fale, to seria rysunków i tekstów poetyckich autorstwa Bianki Rolando. Są one wykonywane na tekturze budowlanej podzielonej na segmenty. Połączone będą uzupełniać całość w formie rozwijającego się zwoju. Rozpuszczone krawędzie tracą swoje granice w kierunku widmowej niedosłowności, która pozwala dryfować i nie dobijać do brzegu formy, którą się nazywa i w ten sposób zamyka. Rysunki i teksty poddane działaniom wody mogą przypominać zniszczone w podróży skrawki map. Są one dowodem nie tyle zdobywania jakiś celów ile samej pasji podróżowania i przeobrażenia. Zanikanie rysunku i słów w wilgoci tektury nawiązuje do pytań o pamięć i o czytelność zapisu w kontekście określonego czasu, miejsca i osoby.

EN

Waves

Waves are a series of drawings and poetic texts by Bianka Rolando. They are made on a card board divided into segments. When joined together, they will form an unfolding coil. The water-soakededges lose their boundaries nearing a phantom non-literality, which makes it float and not dock at the shore of the form, which is named and thus finished. The drawings and texts exposed to contact with watermay resemble pieces of maps tattered during travels. They are not a proof ofachieving some goals, but rather testify to the mere passion for travelling and transformation. The fading of drawings and words into the dampness of the cardboard implies the questions of memoryand legibility of recording in the context of certain time, place and person.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl